Uppdrag
Som examensarbete inom området informatik genomförde jag och min vän, Oscar Jansson, en studie om könsneutral förpackningsdesign. Syftet med studien var att klargöra hur rakhyvelsförpackningar skiljer sig åt beroende på om de riktar sig mot män eller kvinnor, vad gäller färg, typografi, grafiska element och förpackningens form. Vidare avsåg studien undersöka hur en förpackning för rakhyvlar kan utformas för att upplevas könsneutral. Detta resulterade i två egna designförslag samt utseendemässiga riktlinjer över hur en könsneutral förpackning för rakhyvlar kan formges.
Nedan presenteras de två designförslagen, en sammanfattning av studien samt en del av designprocessen.
Sammanfattning av studien
Rakhyvlar är en produkt som i grunden har samma funktion för både män och kvinnor, men vars förpackning könskodas för att attrahera de olika könskategorierna. Följande studie syftar till att undersöka hur rakhyvelsförpackningar skiljer sig åt beroende på om de riktar sig mot män eller kvinnor. Vidare avser studien att utreda hur en förpackning för rakhyvlar kan utformas för att uppfattas könsneutral. I denna studie definieras könsneutralt som något som inte riktar sig till ett specifikt kön. Studien begränsas till att undersöka förpackningarnas färg, typografi, grafiska element och form.
För att besvara syftet har strategierna kartläggning och Design and creation tillämpats. Beträffande kartläggningen användes datainsamlingsmetoderna litteraturstudie och visuell innehållsanalys. Litteraturstudien genomfördes för mer djupgående förståelse om ämnet och utgjorde grundläggande riktlinjer för utformandet av ett eget designförslag.
Innehållsanalysen genomfördes för att fastställa hur dagens rakhyvelsförpackningars utformning skiljer sig åt beroende på om de riktar sig till män eller kvinnor. Inom Design and creation användes Sless’ arbetsmodell för utformningen av det egna designförslaget. Två enkätundersökningar genomfördes för att testa och utvärdera designförslaget på målgruppen.
Innehållsanalysen konstaterade att det råder en kraftig polarisering vad gäller rakhyvelsförpackningars utformning och uttryck. Slutsatsen fastslog utseendemässiga skillnader beroende på om förpackningarna riktade sig mot kvinnor eller män. Studien besvarar även hur en förpackning för rakhyvlar kan formges för att uppfattas könsneutral. Detta presenteras i form av två designförslag och ett antal riktlinjer för hur en könsneutral rakhyvelsförpackning kan formges.
Designprocess
Testing 1
För att testa och utvärdera prototypen på målgruppen utfördes en enkätundersökning. 46,9 % upplevde prototypen som könsneutral. 31,3 % upplevde designen som aningen maskulin. Medan 15,6 % ansåg designen aningen feminin och 6,3 % tyckte att designen var maskulin.
Refining 1
I refining 1 utfördes förändringar gällande val av färger, logotyp och utformning av rakhyvel. Till exempel upplevde ett flertal respondenter den gröna färgen som könsneutral, men det var också en andel som upplevde den något maskulin. De förbättringar som föreslogs vad gällde färg var bland annat att använda fler blandade färger, till exempel gul, röd, lila och rosa. Ett annat förslag var att använda mer blått eller en gul färgpalett. Därav utformades ett antal olika färgpaletter som sedermera resulterade i sex olika designförslag (se Testing 2).

Logotyp före och efter refining 1.

Rakhyvel före och efter refining 1.

Testing 2
De designförslag som upplevdes mest könsneutrala i jämförelse med de övriga var det gula (nr 1 från vänster) och det rosablåa designförslaget (nr 3 från vänster). Eftersom dessa designförslag uppfattades mer könsneutrala än de andra, beslutades att refining 2 enbart skulle omfatta dessa.
58,3 % upplevde det gula designförslaget som könsneutralt. 33,3 % ansåg designen aningen feminin. Medan de tre övriga alternativen uppgick 2,8 % vardera.
58,3 % upplevde det rosablåa designförslaget som könsneutralt. 22,2 % ansåg designen aningen maskulin och 11,1 % maskulin. Slutligen upplevde 8,3 % designen som aningen feminin.
Refining 2
En del respondenter upplevde som sagt det gula designförslaget aningen feminint. Därav beslutades att designförslaget skulle justeras mot ett mer maskulint uttryck. Rakhyvelsbladet gjordes därmed kantigare.
Det rosablåa designförslaget upplevde som sagt en del respondenter aningen maskulint. Därför beslutades att designförslaget skulle justeras mot ett mer feminint uttryck, genom att göra rakhyvelsbladet rundare.

Gult designförslag före och efter refining 2.

Rosablått designförslag före och efter refining 2.

Slutresultat
Nedan presenteras två designförslag för hur en könsneutral rakhyvelsförpackning kan formges.
Back to Top